Сигнални подови ленти за индустриална маркировка

Маркиращи ленти за под

0 out of 5

  • Лесни за поставяне, премахване или премаркиране;
  • Без миризливи изпарения или пръски като при боядисване;
  • Лесно се полагат и маркират прави или извити линии;
  • Поставят се бързо и се пести от допълнителни разходи за грунд, боя и труд;
  • Без нужда от изчакване да изсъхване, без наличие на вредни химикали.

Описание

Сигнални подови ленти за индустриална маркировка

Industrial Floor Tape

Маркиращите подови ленти са универсално решение за обозначаване на специфични зони или работни режими в производствени, логистични, складови или други обекти и съоражения. Тяхната основа цел е да повишат Вашето внимание при работа или движение в индустриални зони и обекти, за да подсигурят Вашата безопастност.

  • Лесни за поставяне, премахване или премаркиране;
  • Без миризливи изпарения или пръски като при боядисване;
  • Лесно се полагат и маркират прави или извити линии;
  • Поставят се бързо и се пести от допълнителни разходи за грунд, боя и труд;
  • Без нужда от изчакване да изсъхване, без наличие на вредни химикали.

ВИДОВЕ МАРКИРАЩИ ЛЕНТИ, СПОРЕД ЦВЕТА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ

Цвят Предназначение Параметри ролка
Жълт Пътеки между продукция или суровини, пешеходни пътеки и зони за движение, зони за работа. 48mm/33m/140µ.
Червен Зони за оказване на първа помощ; опасни зони; дефектни или материали с повишено внимание. 48mm/33m/140µ
Оранжев Места за временно съхранение; Зони за инспектиране на материали или продукция. 48mm/33m/140µ
Зелен Готова продукция. 48mm/33m/140µ
Син Суровини; Необработени материали 48mm/33m/140µ
<<<  Зони с потенциален риск от нараняване, застрашаващи здравето на преминаващи лица. 48mm/33m/140µ
<<<  Зони, които не трябва да се достъпват, за да не попречат на производствената линия. 48mm/33m/140µ
<<<  Маркировка на предпазващо оборудване – пожарогасители, душове, аптечки за първа помощ; обозначаване на електр. табла. 48mm/33m/140µ