Общи условия

Фирма ИНДУСТРИАЛ ПАК ЕООД цели открит и директен подход спрямо своите клиенти. Нашата Декларация за поверителност обяснява как управляваме, споделяме и съхраняваме Вашите данни.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, ТЪЙ КАТО СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВАШИТЕ ЗАКОННИ ПРАВА И СРЕДСТВА.

Адресът на нашия сайтhttps://industrialpack.eu

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ИНДУСТРИАЛ ПАК ЕООД , наричано по-долу за краткост „Доставчик“, собственик на интернет страницата: https://industrialpack.eu  и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ , на Интернет страницата. Независимо дали просто разглеждате или използвате този Сайт, използването от ваша страна на този Сайт и вашето електронно приемане на това Споразумение означава, че сте прочели, разбирате и потвърждавате нашите търговски условия.

 

 Информация относно Доставчика:

Наименование: ИНДУСТРИАЛ ПАК ЕООД, ЕИК 204481372
Седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.Цариградско шосе  156
Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.

 

Доставчикът предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.
Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания по имейл адрес (електронна поща) чрез функционални форми за запитване в рамките на Интернет страницата. Ползвателят следва да попълни посочените от Доставчика полета и да избере бутон Изпрати. При използване на тази услуга Ползвателите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Ползвател и Доставчика, т.е. изпращането на запитване по имейл не създава задължение за Доставчика за предоставяне на определена услуга и не поставя Доставчика и Ползвателя в договорни (облигационни) отношения. Следва да се счита, че съответния Ползвател, отправил запитване по имейл до Доставчика, е сключил договор с Доставчика за извършване на дадената услуга едва след получаване на потвърждение в тази връзка от страна на Доставчика.
Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.
Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания, чрез използван от Ползвателя имейл клиент, посредством функционални препратки от Интернет страницата. За целта е необходимо Ползвателят да избере конкретна функционална препратка на Интернет страницата (място, на което е изписан имейл адрес на Доставчика и върху него може да се „кликне“) и ползваното от него устройство да отвори нов прозорец за писане на съобщение от имейл клиент заложен на устройството.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Фирмено съдържание на този сайт, включително без ограничение текста, софтуера, скриптовете,  снимки, звуци, музика, видеоклипове и интерактивни функции и съдържащите се в него търговски марки и лога са собственост на или лицензирани на ИНДУСТРИАЛ ПАК ЕООД  и са обект на авторско право, търговска марка и/или патентна защита.

Интернет страницата може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Доставчика или на трети лица. Достъпът до Интернет страницата, както и нищо в настоящите Общи условия или останалото съдържание на Интернет страницата не трябва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

Доставчикът не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Интернет страницата, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е Ползвател и/или от трето лице във връзка с използването на Интернет страницата и/или на достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация (например: предприемане от Ползвател на конкретни действия на база на информация, поместена на Интернет страницата).


Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Общите условия няма да води до недействителност на целия договор.


Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели, считано от 01.01.2019 г.


 Общите условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като всяка промяна в Общите условия влиза в сила спрямо Ползвателите без да е необходимо изрично уведомяване на последните. С използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на Интернет страницата и информацията в нея, Ползвателят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.

Надзорни органи:


 Комисия за защита на личните данни на Република България,

 адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg
 Комисия за защита на потребителите,

 адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/ 980 25 24, факс: 02/ 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg
 Комисия за защита на конкуренцията,

 адрес: гр.София, п.к. 1000, бул.“Витоша“ № 18, тел.: 02/ 935 62 22, факс: 02/ 980 73 15, Имейлcpcadmin@cpc.bg, Интернет сайт: www.cpc.bg